Metodik prevence

Metodik prevence

Bc. Hedvika Koderová, koderova@ppp-modrany.cz, tel: 241 772 412, 777 143 006

Metodik prevence poskytuje služby pro oblast regionu Prahy 11 a Prahy 12. Hlavní náplní je pomoc a podpora školám, rodičům, žákům a studentům v oblasti předcházení rizikovému chování, při řešení rizikového chování, metodická podpora školních metodiků prevence.

Péče o školská zařízení zde.

Žádost školy o intervenci ve třídě

Žádost školy o konzultaci

Dotazník pro školního metodika prevence (aktualizuje ŠMP/škola, v případě personálních změn)

Služby

Pomoc žákům, rodičům – ZZ, pedagogům s řešením hlavních typů rizikového chování

 • Záškoláctví
 • (Kyber)šikana a extrémní projevy agrese
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Rasismus a xenofobie
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii (užívání návykových látek)
 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

Žákům/studentům a rodičům (ZZ)

 • Řešení individuálních problémů žáků ve třídě.
 • Podpora komunikace rodičů (ZZ) a pedagogů.
 • Individuální a rodinné konzultace pro žáky/studenty a rodiče (ZZ).
 • Semináře/besedy na témata související s prevencí rizikového chování.

Školním metodikům prevence

 • Pomoc s tvorbou preventivního programu školy, registrací v systému SEPA a volbou preventivních aktivit pro žáky (všeobecná, selektivní, indikovaná prevence), pedagogy (vzdělávání v rámci PPRCH) a ZZ (zprostředkování kontaktů a informací).
 • Práce se třídou, náslech, anonymní screening (nevyžaduje souhlas ZZ), sociometrie třídy (nutný souhlas ZZ), intervence ve třídě (nutný souhlas ZZ)
 • Řešení obtíží v oblasti prevence rizikového chování u jednotlivých žáků, společné konzultace se žáky, rodiči a pedagogy
 • Informace o grantech a finanční podpoře škol v oblasti prevence rizikového chování (dotace MHMP a finanční podpora MČ)
 • Intervize PPP P 11 a 12 (individuální, skupinové)) po domluvě s metodikem PPP

Školám

 • Konzultace pro pedagogy, školní metodiky prevence, společná setkávání se ŠMP.
 • Pomoc při řešení obtíží třídních kolektivů i jednotlivých žáků.
 • Možnost při řešení (kyber)šikany na školách.
 • Sociometrické zmapování klimatu ve třídě s následnou konzultací a možnou intervencí ve třídě
 • Spoluúčast na třídnických hodinách, třídních schůzkách, případových konferencích, výchovných komisích, aj.
 • Spolupráce a informační servis pro školní preventivní týmy, vyhledávání aktualit z oblasti prevence rizikového chování, předávání užitečných kontaktů.
 • Poskytování informací o možnostech vzdělávání pro pedagogy, ŠMP a školní psychology.