Metodik prevence

Mgr. Jan Juhaňák, juhanak@ppp11a12.cz, tel: 272 942 004, 272 918 682, 702 122 787

Mgr. Jaroslava Budíková, budikova@ppp11a12.cz, tel: 272 942 004, 272 918 682, 702 122 787

Metodik prevence poskytuje poradenské služby pro oblast regionu Prahy 11 v oblasti primární prevence rizikového chování, a to zejména školním metodikům prevence, dále pak pedagogům, žákům ZŠ, studentům SŠ a zákonným zástupcům.

S žádostí o konzultaci či intervenci se můžete obrátit e-mailem nebo skrze formuláře uvedené níže.

Žádost školy o intervenci ve třídě

Žádost školy o konzultaci

Dotazník pro školního metodika prevence (aktualizuje ŠMP/škola, v případě personálních změn)

Služby

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně (dle Vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb. včetně novelizací v platném znění):

  • zajišťuje prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření
  • zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a semináře
  • na žádost školy ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky pomáhá řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování,
  • se souhlasem ředitele školy realizuje intervence ve třídách - diagnostikuje sociální klima, následně poskytuje preventivní programy
  • pracuje se žáky individuálně a skupinově
  • poskytuje zákonným zástupcům poradenské konzultace
  • udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi i subjekty, které se v MČ P11 v prevenci rizikového chování angažují, aktualizuje sí´t odborných zařízení
  • spolupracuje s krajskou  školskou koordinátorkou prevence Mgr. Havlíkovou (MHMP)  a s koordinátorkou prevence městských části P11 Mgr. Vanišovou.
  • výsledky své činnosti zpracovává ve výroční zprávě