Služby

Mateřské školy

 • Zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku
 • Poradenství ohledně vývojových, vzdělávacích a výchovných problémů pro rodiče i pedagogy
 • Pomoc při řešení sociálně nežádoucích jevů

Pedagogové 

 • Pravidelné konzultace a podpora pedagogů, výchovných poradců a metodiků prevence
 • Organizování a zprostředkování vzdělávání pro pedagogy, výchovné poradce a školní metodiky prevence
 • Pravidelné setkávání školních metodiků prevence

Základní školy

 • Diagnostika příčin školní neúspěšnosti, návod ke správnému stylu domácí přípravy
 • Komplexní diagnostika specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie)
 • Diagnostika úrovně rozumových schopností
 • Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení k poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání
 • Nápravné vedení speciálním pedagogem
 • Péče o nadané žáky
 • Poradenství při volbě povolání či dalšího studia pro žáky 8. a 9. tříd,  u kterých jsou školou shledány závažné skutečnosti,  které vyžadují spolupráci s PPP
 • Pomoc školám při řešení sociálně nežádoucích jevů
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště dle povahy potíží klienta
 • Spolupráce se školami a školskými zařízeními (pravidelné konzultace, náslechy)
 • Spolupráce s jinými odborníky při péči o děti se speciálně vzdělávacími potřebami (odborní lékaři, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, logopedi apod.)

Střední školy

 • Diagnostika příčin školní neúspěšnosti, návod ke správnému stylu domácí přípravy
 • Komplexní diagnostika specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie)
 • Diagnostika úrovně rozumových schopností
 • Péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení k poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání
 • Péče o nadané žáky
 • Poradenství při volbě povolání či dalšího studia pro žáky posledních ročníků
 • Pomoc školám při řešení sociálně nežádoucích jevů
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště dle povahy potíží klienta
 • Spolupráce se školami (konzultace)
 • Spolupráce s jinými odborníky při péči o studenty se speciálně vzdělávacími potřebami (odborní lékaři, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, logopedi apod.)