PPP Praha 11

Zdarma poskytujeme pro děti, rodiče i školská zařízení diagnostické, poradenské a metodické služby.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Ředitelka PPP pro Prahu 11 a 12: Mgr. Dagmar Boučková
Zástupkyně ředitelky pro pracoviště Praha 11: PaedDr. Jana Lípová
Adresa: Kupeckého 576/17, Praha 4 - Háje
IČO: 48135054
Tel. 272 942 004, 272 918 682, 702 122 787
E-mail: ppppraha11@seznam.cz
Datová schránka: b9yybyr

O NÁS

PPP pro Prahu 11 a 12 je příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem je Magistrát hlavního města Praha.

Poradna z titulu svého zaměření a regionálnímu vymezení zajišťuje odbornou pedagogicko–psychologickou pomoc dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením pro Prahu 11 a 12. Pomáhá s výchovnou i vzdělávací péčí, napomáhá k přípravě na budoucí povolání. Tato služba je poskytována podle vývojového hlediska tzn., že jednotliví odborní pracovníci (psycholog a speciální pedagog) poskytují péči klientům v průběhu jejich vzdělávání podle jednotlivých typů škol (od MŠ, ZŠ, SŠ).

Dále spolupracujeme i s dalšími institucemi, které se podílejí na výchově a vzdělávání či ve svém zaměření činnosti poskytují podporu a pomoc pro zdravý vývoj dětí v rodinném kontextu (OSPOD, zdravotnictví, zájmové organizace apod.)

Smyslem naší práce je nabídka odborné pomoci a podpora jednotlivcům z řad veřejnosti a pracovníkům škol a školských zařízení při hledání optimálních řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání.

Ve své činnosti preventivně upozorňujeme na možnosti vzniku obtíží a při jejich existenci se zaměřujeme na to, aby nedošlo k jejich dalšímu prohlubování; snažíme se o poskytování nabídek, návodů či doporučení, které by vedly k nápravě či zmírnění obtíží.