Služby

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Poskytujeme komplexní poradenské služby ( psychologické a speciálně pedagogické ), poradenství při
řešení problémů ve vývoji a vzdělávání ve škole a rodině v rozsahu péče o děti a mládež věkové
kategorie vymezené Školským zákonem a upravujícími vyhláškami. Dále poskytujeme služby jejím
zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školských zařízení v regionu Prahy 11 a 12.

Hlavní problémy, které poradna řeší:
- Komplexní diagnostika specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), péče o děti s tímto postižením v rámci vzdělávání, spolupráce se školou
- Spolupracujeme se zdravotníky (dětskými psychiatry, praktickými a odbornými lékaři) při poskytování péče dětem se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci dg. poruchy chování a zdravotnického postižení ADHD, ADD, AHD.
- Diagnostika úrovně rozumových schopností.
- Psychologické vyšetření vlastností osobnosti
- Zjišťování úrovně školní zralosti v souvislosti s doporučováním odkladu školní docházky
- Poradenství při volbě povolání či dalšího studia
- Diagnostika příčin školní neúspěšnosti, specifických poruch učení, návod ke správnému stylu domácí přípravy a dalších výukových obtíží
- Poradenství při osobních potížích psychického charakteru
- Podpora rodinám i školám s dětmi, které mají výchovné a výukové obtíže – konzultace, skupinová a individuální reedukace
- Přednášky, besedy, vzdělávací programy, organizovaná setkání pedagogů s různými odborníky
- Pomoc školským zařízením při řešení sociálně nežádoucích jevů (šikana, programy pro třídy – soudržnost kolektivu a interpersonálních vztahů). Podpora školních metodiků prevence