Praha 12 - nabídka pro pedagogy

PORADENSKÁ A INTERVENČNÍ POMOC UČITELŮM A ŠKOLÁM

PORADENSKÁ A INTERVENČNÍ ČINNOST VE ŠKOLE

SUPERVIZE - odbornou pomoc - PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Učitelům MŠ, ZŠ a SŠ nabízíme odbornou supervizi při řešení výchovných problémů s dětmi, podporu a upevnění jejich profesionální pedagogické kompetence.

METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
- konzultace pedagogickým pracovníkům v oblasti sociálně patologických jevů
- metodická pomoc při tvorbě preventivních programů
- informační činnost pro školy

NABÍDKA BESED, PRACOVNÍCH DÍLEN PRO PEDAGOGY V MŠ – dle aktuální poptávky
Témata:
Školní zralost a grafomotorická obratnost dítěte
Hyperaktivní dítě v MŠ

NABÍDKA BESED, PRACOVNÍCH DÍLEN PRO PEDAGOGY V ZŠ
Témata:
Hyperaktivní dítě ve třídě, děti s poruchami chování
Šikana, její diagnostika a řešení
Integrace dítěte s SPU a jeho hodnocení, IVP, IVÝP
Specifické poruchy učení na I. a II. stupni ZŠ
Komunikace s dospívajícím