Praha 11 - nabídka pro rodiče

PORADENSKÁ A INTERVENČNÍ POMOC RODIČŮM:

VIDEOTRÉNINK V RODINĚ
Metoda VTI / videotrénink interakcí/ je určena rodičům, kteří mají výchovné problémy se svým dítětem nebo potřebují zjistit, co jim ve výchově funguje, popř. se potřebují ujistit, že jejich výchovné úsilí se ubírá očekávaným a žádoucím směrem.
S touto metodou pracujeme přímo v domácím prostředí. Délka terapie trvá zpravidla
3-6 měsíců. Z technického vybavení je třeba pouze televize.

RODINNÁ TERAPIE
Při řešení problémů a potíží, jež jsou vyvolány nebo ovlivněny psychikou jedince, ale i vztahy a komunikací uvnitř rodiny, nabízíme pomoc rodině jako celku.

KBT
Individuální terapii KBT / kognitivně behaviorální terapie/, která pracuje s jednotlivcem, v případě potřeby i s celou rodinou. Zaměřuje se především na práci s oblastí chování (postupná náprava nevhodných vzorců chování) a myšlení. KBT využívá systematickou spolupráci terapeuta a klienta v rámci předem stanoveného terapeutického plánu.

BESEDY, informační schůzky :
Školní zralost a připravenost na školu (pro rodiče předškoláků)
Máme doma prvňáčka (pro rodiče žáků 1. tříd)
Prodej literatury, prac.sešitů, kompenzačních pomůcek a nástrojů na podporu a rozvoj smyslového vnímání, grafomotorických dovedností, nápravy SPU, k odstraňování prospěchových obtíží. Pomůcky jak pro individuální podporu, tak i za podpory rodičů.