O nás

PPP pro Prahu 11 a 12 je příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Poradna z titulu svého zaměření a regionálnímu vymezení zajišťuje odbornou pedagogicko – psychologickou pomoc dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením pro Prahu 11 a 12. Pomáhá s výchovnou i vzdělávací péčí, napomáhá k přípravě na budoucí povolání. Tato služba je poskytována podle vývojového hlediska tzn., že jednotliví odborní pracovníci ( psycholog a speciální pedagog) poskytují péči klientům v průběhu jejich vzdělávání podle jednotlivých typů škol ( od MŠ, ZŠ popř. SŠ).

Dále spolupracujeme i s dalšími institucemi, které se podílejí na výchově a vzdělávání či ve svém zaměření činnosti poskytují podporu a pomoc pro zdravý vývoj dětí v rodinném kontextu ( OSPOD, zdravotnictví, zájmové organizace apod.)

Smyslem naší práce je nabídka odborné pomoci a podpora jednotlivcům z řad veřejnosti a pracovníkům školských institucí při hledání optimálních řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání.

Ve své činnosti preventivně upozorňujeme na možnosti vzniku obtíží a při jejich existenci se zaměřujeme na to, aby nedošlo k jejich dalšímu prohlubování; snažíme se o poskytování nabídek, návodů či doporučení, které by vedly k nápravě či zmírnění obtíží.